Vastgoed-Taxonomie

(Dit eerste deel van de trias aan onderzoeksprojecten is nog in ontwikkeling).

Het eerste onderzoeksproject ‘Vastgoed-Taxonomie’ is erop gericht vastgoed als begrip in kaart te brengen op basis van wat daartoe gerekend wordt. De daaruit voortvloeiende indeling geeft de structuur aan voor het vakgebied vastgoedmanagement.

Hierbij kan gedacht worden aan het onderscheid op het hoogste aggregatienievau tussen ‘natuur’- ‘landschap’ – ‘gebouwde omgeving’. Vastgoed wordt op alle drie niveau aangetroffen en vastgoedobjecten hebben er in een bepaald opzicht een functie. Die gebouwde omgeving wordt vervolgens nader ingedeeld naar ‘virtueel vastgoed’ – ‘abstract vastgoed’ –  ‘reëel vastgoed’. Al die niveaus kunnen verder ontleed worden en het geheel geeft dan de context weer, waarin het onderwerp in kwestie geplaatst dient te worden en de onderlinge relaties met daaraan verwante thematieken.

De uiteindelijke bedoeling van dit totale onderzoekstraject is een basis te leggen voor de ontwikkeling van een eigen theorie voor het zo multi-disciplinaire vakgebied vastgoedmanagement. Die eigen theorie is noodzakelijk, omdat ten eerste vastgoed zowel een beleggings- als een bedrijfsmiddel is en niet alleen voor de eigenaar en gebruikers ervan van belang is, maar voor de gehele gemeenschap. Ten tweede wordt door de verkokerde invalshoeken vanuit de diverse wetenschapsgebieden geen recht gedaan aan dat multi-disciplinaire karakter ervan. De rol die het vervult in processen is sterk afhankelijk van de gekozen invalshoek, fase in de levenscyclus, rol van de betreffende actor daarbij enz. Die complexiteit is alleen inzichtelijk te maken door langs meerdere onderzoekstrajecten daaraan bij te dragen.