Thematische toelichting

Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht

Deel II. – Thematische toelichting – 1. Kwaliteit

Dit deel II.1. van de serie ‘Beleggen in Vastgoed – Op transparantie gericht’ geeft achtergrond informatie, als aanvulling op het gepland nog te verschijnen Deel I. ‘Investeren in vastgoed’. De opzet van Deel II. is thematisch gebundelde achtergrond informatie beschikbaar te stellen over thema’s, die elk een afzonderlijke publicatie rechtvaardigen. Gedacht kan dan worden aan de thema’s de karakteristieken van vastgoed en de werking van de vastgoedmarkt, het fenomeen van onzekerheden en risico’s, de complexiteit van taxeren/waarderen, de ontwikkeling van het vastgoedmanagement e.d. Daaraan zou vanwege het belang en de complexiteit ervan ruim aandacht geschonken moeten worden. Met op de eerste plaats het begrip kwaliteit en de beoordeling daarvan, dat de basis legt voor de toekenning van waarde. Van dat voornemen, met dat thema, is onderstaand beschikbare boek het eerste resultaat. Deze publicatie is in januari 2014 gereed gekomen.

Thematische toelichting kwaliteitKwaliteit is het gebruikte trefwoord, maar de titel luidt ‘Kwaliteit, Onderzoek naar de bepaling van kwaliteit – als basis voor de toekenning van waarde’. Waarde is, als afgeleide, dus het tweede trefwoord. Het draait voortdurend om waarde, zeker in de vastgoedmarkt, maar er is nagenoeg geen literatuur beschikbaar over het daaraan voorafgaande: welke factoren beïnvloeden de beoordeling van de kwaliteit van het aanbod van een aanbieder? Want dat heeft immers direct invloed op de toe te kennen waarde. Om daar helderheid in te krijgen, is het theoretisch kader daarvoor weergegeven. Dat omvat het eerste gedeelte van het boek.

Het tweede gedeelte gaat vervolgens in op wat dat dan betekent voor het bepalen van de waarde bij vastgoed. Dat theoretische gedeelte is weer opgesplitst in drie onderdelen, wat nodig was vanwege de complexiteit van het thema. Eerst wordt ingegaan op wat kwaliteit zoal inhoudt. Dat resulteert in het identificeren van een groot aantal factoren, die invloed uitoefenen op de kwaliteitsbeoordeling. Tevens worden daarbij de eerste twee fasen behandeld van het selecteren en de keuze van het aanbod en de aanbieder.

Daarna wordt ingegaan op de derde, de contractuele fase, waarbij tot overeenstemming gekomen wordt met de aanbieder over de aankoop en het aanbod wordt (af)geleverd.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan het gangbare begrippenkader, waarop de nodige kritiek is geleverd.

En tenslotte wordt dat theoretische gedeelte afgesloten aan de hand van de behandeling van een aantal modellen van vroegere onderzoekers van naam. Dat resulteert in een nieuw model: het ‘Context-model voor Kwaliteit en Waarde’.

Het tweede en afsluitende gedeelte van het boek is dus gericht op de consequenties voor vastgoed. Dat resulteert in datzelfde model, maar met de toevoeging van vastgoed-gerelateerde factoren.

In januari 2014 was de 1e versie verschenen. De 2e versie betreft een drastische aanpassing daarvan, gericht op het beter toegankelijk maken van de behandelde complexe materie. Het boek bestaat uit twee delen, te weten een eerste theoretisch gedeelte en in een tweede gedeelte de plaatsing van de resultaten daarvan in de context van vastgoed. Dat theoretische deel is eveneens opgebouwd uit twee gedeelten. Namelijk een analyse om de factoren in beeld te brengen, die de beoordeling van de kwaliteit en de toekenning van waarde beïnvloeden en vervolgens de uitwerking daarvan in modellen.

  • Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht – Deel II. ‘Thematische toelichting – 1. Kwaliteit, Onderzoek naar de bepaling van kwaliteit – als basis voor de toekenning van waarde’ − 1e druk, 2e versie, maart 2015, 512 bladzijden, 58 figuren en tabellen in kleur — kosten per boek € 50,-, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.

Klik hier om het boek te kunnen bestellen.