Scenario-denken

De titel van dit boek, ‘Scenario-denken, Toelichtingen theorieën waarderen vastgoed’, zegt het al: het gaat over de theoretische achtergronden bij het waarderen en taxeren van vastgoed. Deze toelichting is bepaald nodig. Omdat voor vastgoedbeleggingen de in de financiële markt gangbare theorieën en methoden zijn overgenomen, zonder die eerst te transformeren naar aard en karakteristieken van het vastgoed en de vastgoedmarkt. De wezenlijke verschillen daartussen ontgaan de taxateurs in veel gevallen, ook al omdat het (onbewuste) beleid altijd was zorgen aangesloten te blijven op de gebruiken van de financiële markt. Voor vastgoedbeleggers, die in de vastgoedmarkt de toon zetten, is dat van groot belang uit het oogpunt van het in beeld kunnen zijn bij de selectie tussen alternatieve beleggingsmogelijkheden. Daarvoor wordt verondersteld, dat gelijke wijze van berekenen de enig juiste grondslag is. Wanneer daardoor juist aan de specifieke aard van vastgoed geen recht gedaan wordt, is zo’n vergelijking misleidend. Ingegaan wordt dan ook op het vaak conflicterende karakter van de gangbare theorieën en de praktijk. Daarmee kunnen vooral taxateurs hun voordeel doen, doordat die beroepsgroep zich ontwikkelt tot de objectieve adviseur van de opdrachtgevers. Het verbeteren van de onderbouwing – en daarmee van de kwaliteit – van taxaties van vastgoedobjecten ligt daaraan ten grondslag. Dat is van groot belang, omdat de taxatie-branche gezien kan worden als een ‘systeem-branche’ voor de werking van de vastgoedmarkt. Evenwel, er wordt niet ingegaan op de feitelijke praktijk van het taxeren/waarderen van vastgoed. Het accent ligt op de daarbij (vaak impliciet) gebruikte theorieën uit de financiële markt, die aan de basis liggen van het gehele gedachte goed rond waarderen en de daarbij te hanteren waarderingsmodellen.

Dit boek kan in relatie gezien worden met de hiervoor reeds aangegeven uitgave in het op thematische toelichtingen gerichte tweede deel van de serie ‘Beleggen in Vastgoed – Op transparantie gericht’, ‘Thematische toelichting – 1. Kwaliteit, Onderzoek naar de bepaling van kwaliteit – als basis voor de toekenning van waarde’. Daarin gaat het over de beeldvorming welke beïnvloedende factoren een rol spelen bij het bepalen van een oordeel over kwaliteit, om aan de hand daarvan te komen tot de toekenning van waarde. In dit boek wordt daar wel naar verwezen, maar gaat het om de visie en rekenmethoden, om het gevormde waarde-oordeel in een geldbedrag uit te drukken.

De in dit boek behandelde thematiek is onderverdeeld in vier delen. Het eerste deel geeft achtergrond informatie. Te beginnen met de werking van de vastgoedmarkt. Want die heeft enkele karakteristieken, waarvan de consequenties niet, of niet duidelijk genoeg tot uitdrukking komen bij waarderingen. Het tweede gedeelte gaat over onzekerheden en risico’s en het specifieke karakter daarvan bij vastgoed. Het derde gedeelte handelt eerst over benchmarken. Daarmee wordt een beeld gecreëerd van het verleden, als vertrekpunt om de actuele situatie te kunnen beoordelen. Om vervolgens in te gaan op de beeldvorming van de toekomst via het scenario-denken. De titel van het boek is daaraan ontleend, want bij vastgoed is alles toekomst gericht. Het vierde en laatste gedeelte behandelt de rekenmethoden. Daarbij is bewust gekozen voor de beperking tot de methoden volgens de inkomsten benaderingswijze. Niet alleen omdat dat de meest gangbare methoden zijn, maar ook omdat het boek niet het kader is voor het specifieke detailniveau. Daarvoor zijn reeds goede handboeken beschikbaar.

De integrale versie, evenals de afzonderlijke vier delen van het boek, als onderstaand aangegeven, zijn te bestellen. Klik hier . 


Scenario-denken – Toelichting theorieën waarderen vastgoed − 1e druk, 1e versie, maart 2017, 562 bladzijden, 59 figuren en tabellen in kleur – kosten per boek € 50,-, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.


‘Scenario-denken, Toelichting theorieën waarderen vastgoed – Deel 1. – Achtergrond informatie’ – 1e druk, 1e versie, april 2017, 164 bladzijden, 18 figuren en tabellen in kleur – kosten per boek € 35,-, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.


‘Scenario-denken, Toelichting theorieën waarderen vastgoed – Deel 2. – Onzekerheden en risico’s’ – 1e druk, 1e versie, april 2017, 150 bladzijden, 18 figuren en tabellen in kleur – kosten per boek € 35,-, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.


‘Scenario-denken, Toelichting theorieën waarderen vastgoed – Deel 3. – Benchmarken en Scenario-denken’ – 1e druk, 1e versie, april 2017, 138 bladzijden, 11 figuren en tabellen in kleur – kosten per boek € 35,-, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.


‘Scenario-denken, Toelichting theorieën waarderen vastgoed – Deel 4. – De rekenmethoden’ – 1e druk, 1e versie, april 2017, 218 bladzijden, 12 figuren en tabellen in kleur – kosten per boek € 40,-, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.