Publicaties Willem Keeris

Willem Keeris heeft veel publicaties op zijn naam staan. Hieronder vindt u alle via deze website beschikbaar gestelde publicaties. De in eigen beheer uitgegeven boeken daarvan kunt u bestellen via het contactformulier (klik hier). De verder hierbij opgenomen, als artikelen geschreven, publicaties uit de vakliteratuur zijn naar wens te downloaden en kunnen zo geraadpleegd en/of afgedrukt worden. Onderstaand wordt kort ingegaan op de inmiddels verschenen uitgaven. Voor meer inhoudelijke informatie daarover wordt verwezen naar de teksten onder de betreffende afzonderlijke labels van deze pagina van de website.


Toelichting opzet van de in eigen beheer uit te geven publicaties in boekvorm:

1. Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht

Onder de titel ‘Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht’ wordt een serie boeken in eigen beheer uitgegeven van de hand van Willem Keeris. Deze binnen dit kader geplande serie boeken is onderverdeeld naar vier thema’s, te weten:

  • Deel I. Investeren in vastgoed.
  • Deel II. Thematische toelichting.
  • Deel III. Vastgoedmanagement Lexicon, Begrippen – Omschrijving – Toelichting.
  • Deel IV. Specifieke thema’s.

2. Afzonderlijke specifieke uitgaven

Daarnaast worden nog boeken uitgegeven, die niet binnen die bovengenoemde serie zijn ondergebracht. Bijvoorbeeld omdat de inhoud ervan voor een grotere doelgroep bestemd is dan de vastgoedprofessionals.


Tot nu toe in dit kader uitgegeven boeken:

De boeken zijn via het contactformulier te bestellen (klik hier).

U kunt na het invullen en verzenden van het bestelformulier het verschuldigde bedrag overmaken op het IBAN-rekeningnummer NL82INGB0004462096 t.n.v. Keeris Vastgoed-Consultancy, onder vermelding van de titel van het gewenste boek. Na ontvangst van de betaling, zal de bestelling u vervolgens zo spoedig mogelijk worden toegezonden op het in het bestelformulier aangegeven adres.


‘Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht – Deel II. Thematische toelichting’: ‘1. Kwaliteit, Onderzoek naar de bepaling van kwaliteit – als basis voor de toekenning van waarde’ − 1e druk, 2e versie, maart 2015, 512 bladzijden, 58 figuren en tabellen in kleur – kosten per boek € 50,-, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.

In januari 2014 was de 1e versie verschenen. De 2e versie betreft een drastische aanpassing daarvan, gericht op het beter toegankelijk maken van de behandelde complexe materie. Het boek bestaat uit twee delen, te weten een eerste theoretisch gedeelte en in een tweede gedeelte de plaatsing van de resultaten daarvan in de context van vastgoed. Dat theoretische deel is eveneens opgebouwd uit twee gedeelten. Namelijk een analyse om de factoren in beeld te brengen, die de beoordeling van de kwaliteit en de toekenning van waarde beïnvloeden en vervolgens de uitwerking daarvan in modellen.

Het ontwikkelde gedachte goed is gebaseerd op de resultaten uit eerdere onderzoeken, die gedateerd bleken te zijn en geplaatst moesten worden binnen de huidige context. Ook al omdat die resultaten elkaar niet dekten, waren aanvullingen nodig en plaatsing binnen de huidige tijdgeest.

Het betoog in het boek is neutraal geformuleerd, in de zin van klant, aanbieder en aanbod. Daardoor heeft het een algemene geldigheid en kan naar behoefte dat gedachtegoed in de eigen context en gekozen situatie geplaatst worden. Het resultaat was het in beeld brengen van de beïnvloedende factoren, geplaatst naar hun context en niveau van inwerking. Die zijn integraal opgenomen in twee nieuwe modellen, waarmee het te doorlopen fysieke en mentale proces wordt weergegeven.


‘Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht – Deel II. Thematische toelichting’: ‘Scenario-denken, 2. Toelichting theorieën waarderen vastgoed’ − 1e druk, 1e versie, maart 2017, 662 bladzijden, 58 figuren en tabellen in kleur – kosten per boek € 50,-, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.

Dit betreft de integrale versie van de uitvoeringen ‘Scenario-denken’, want de vier delen, waarlangs het betoog is opgebouwd, zijn ook als afzonderlijke uitgaven verkrijgbaar. Zie onderstaand. Tevens voor de nadere toelichting op de in dit geval verstrekte totale inhoud. De titel van deze serie, Scenario-denken, drukt het toekomstgericht zijn uit bij beleggen in vastgoed. De subtitel van het boek geeft aan, dat meer duidelijkheid geboden wordt ten aanzien van de aan de basis van waarderen en taxeren ten grondslag liggende theorieën. Dat is nodig, omdat die theorieën uit de financiële markt komen, zonder getransformeerd te zijn naar de specifieke karakteristieken van de vastgoedmarkt. Wanneer taxateurs zich willen doorontwikkelen naar de positie van adviseur van hun opdrachtgevers, zullen zij meer van die theorieën moeten weten. Die vormen immers de basis voor hun waarderen? Nu ontgaat hun de gevoeligheden bij de wijze van het toekennen van waarde aan vastgoed, als gevolg van de wezenlijk verschillende omstandigheden die deze beide markten kenmerken. In de huidige situatie wordt geen recht gedaan aan de eigen aard van vastgoedbeleggingen.


‘Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht – Deel IV. Specifieke thema’s’: ‘1. Marktsegment Science parks’ – 1e druk verschenen in november 2012 − 2e druk, 1e versie in augustus 2013 − 2e versie november 2014, 396 bladzijden, 42 figuren en tabellen in kleur – kosten € 40,- per boek, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.

Deze 2e versie van de 2e druk is geheel geactualiseerd en aanzienlijk uitgebreid. Die uitbreiding heeft vooral betrekking op het verduidelijken van wat er zoal speelt in dit specifieke marktsegment van science park-vastgoed. De uitbreiding ging van eerder 288 bladzijden aan 396 en van 33 naar 42 figuren.


Naast de uitgaven in de serie ‘Beleggen in Vastgoed – Op transparantie gericht’ worden onderstaand nog de afzonderlijke publicaties aangeboden, waarvan sommige als onderdeel van een serie.


‘Kwaliteit en Waarde – Upgrading eerdere onderzoeken’ − 1e druk, 1e versie, maart 2015, 412 bladzijden, 44 figuren en tabellen in kleur – kosten per boek € 45,-, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.

Het theoretische gedeelte van de materie uit het hierboven beschreven boek leende zich voor een afzonderlijke uitgave. Dat wil zeggen, zonder de extra vastgoed-diepgang mee te nemen. Zodoende werd buiten de serie over het beleggen in vastgoed dat theoretische gedeelte als een afzonderlijke uitgave beschikbaar gesteld. De behandelde materie is namelijk ook voor andere sectoren dan de vastgoedmarkt van belang, mede als gevolg van de neutraal gehouden formuleringen. Deze uitgave wordt ook buiten deze website om aangeboden door de verschillende professionele boekhandelaren.


‘Scenario-denken – Toelichting theorieën waarderen vastgoed, Deel 1. – Achtergrond informatie’ − 1e druk, 1e versie, april 2017, 164 bladzijden, 18 figuren en tabellen in kleur – kosten per boek € 35,-, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.

Zie ook de toelichting hierboven bij de integrale versie, waar deze vier delen van zijn afgeleid.

Dit eerste deel biedt achtergrondinformatie aan. Te beginnen met een toelichting op de werking van de vastgoedmarkt. Dat is nodig, want deze markt heeft enkele karakteristieken, waarvan de consequenties niet, of niet duidelijk genoeg tot uitdrukking komen bij waarderingen. Zoals het thema beoordeling van de kwaliteit, de gelaagdheid van de vastgoedmarkt, waardecreatie, de voortdurende ‘downgrading’ van de waarde, het effect van de golven theorie en de verouderingsfactor.


‘Scenario-denken – Toelichting theorieën waarderen vastgoed, Deel 2. – Onzekerheden en risico’s’ − 1e druk, 1e versie, april 2017, 150 bladzijden, 18 figuren en tabellen in kleur – kosten per boek € 35,-, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.

Dit tweede deel gaat over het specifieke karakter van onzekerheden en risico’s bij vastgoed. Niet alleen wordt daarop een uitgebreide toelichting gegeven, ook wordt aangegeven hoe risico’s berekend kunnen worden en hoe effecten ervan beperkt gehouden kunnen worden. Onder meer wordt aandacht geschonken aan disruptieve factoren en de Zwarte Zwanen. Verder wordt op de onderscheiden risiconiveaus bij vastgoed afzonderlijk dieper ingegaan.


Scenario-denken – Toelichting theorieën waarderen vastgoed, Deel 3. – Benchmarken en Scenario-denken’ − 1e druk, 1e versie, april 2017, 138 bladzijden, 11 figuren en tabellen in kleur – kosten per boek € 35,-, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.

Het derde deel handelt eerst over benchmarken. Daarmee wordt een beeld gecreëerd van het verleden. als vertrekpunt om de actuele situatie te kunnen beoordelen. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op de thema’s duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, vanwege het belang ervan. Niet alleen maatschappelijk, maar ook voor de vastgoedbelegger. Dat zou dus tot uitdrukking moeten komen in de waardering van dat vastgoed. Met die actuele situatie als vertrekpunt, wordt in dat deel vervolgens ingegaan op de toekomst via scenario-denken. |De titel van deze serie is daaraan ontleend. Want bij vastgoed is alles toekomst gericht, terwijl die toekomst onbepaald is. Daarom moet gewerkt worden met een methode van beeldvorming van wat mogelijk die toekomst aan, cyclische, ontwikkelingen met zich mee zou kunnen brengen. Scenario’s maken het mogelijk die toekomst in beeld te brengen op basis van veronderstelde mogelijke ontwikkelingen. Daarmee leggen scenario’s de basis voor de toe te kennen waarde. Zoals de beoordeling van kwaliteit nodig is om waarde toe te kunnen kennen, zo is het toekomstbeeld nodig om kwaliteit te beoordelen.


‘Scenario-denken – Toelichting theorieën waarderen vastgoed, Deel 4. – De Rekenmethoden’ − 1e druk, 1e versie, april 2017, 218 bladzijden, 12 figuren en tabellen in kleur – kosten per boek € 40,-, inclusief 6 % BTW en verzendkosten.

Dit vierde en laatste deel van de serie behandelt de rekenmethoden. Daarbij is bewust gekozen voor de beperking tot de methoden van de inkomsten benaderingswijze. Niet alleen omdat dat de meest gangbare methoden zijn, de BAR/NAR en DCF, maar ook omdat het in deze boeken niet gaat om het berekenen van waarde onder bepaalde omstandigheden. Die besproken methoden zijn te zien als een kapstok voor het toelichten van hoe naar waarde gekeken wordt en gekeken zou moeten worden. In het eerste gedeelte worden als introductie eerst enkele algemeen bekende begrippen behandeld, waar veel niet algemeen bekend van is, zoals rente en inflatie. Wat gevolgd wordt door een toelichting op het waarderen zelf. Daarna komen de drie genoemde berekeningsmethoden aan bod, om af te sluiten met met bijzondere rekenmethoden. Het is van belang daar ook kennis van te nemen vanwege de denkrichtingen, die daaraan ten grondslag liggen. Waaronder de DCF-methoden WACC en, als meest perspectief vol aangemerkte, Real Options Theory.