Onderzoek

Toelichting op de doorlopende onderzoeken

De doorlopende onderzoeken, waaraan Willem Keeris werkt, vormen een trias, welke de projecten omvat:

  1. ‘Vastgoed-Taxonomie’.
  2. ‘EXPRESSIVE IMAGES – Framework for the Real Estate Market’.
  3. ‘Vastgoedmanagement Lexicon, Begrippen – Omschrijving – Toelichting’.

De resultaten hiervan worden ingebracht in de serie ‘Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht’.

Het leveren van een inbreng in die onderzoeken wordt zeer op prijs gesteld en kan in de vorm van correspondentie via ‘Contact‘ en info@keerisvastgoedconsultancy.nl.


Vastgoed-Taxonomie

Het eerste onderzoeksproject ‘Vastgoed-Taxonomie’ is erop gericht vastgoed als begrip in kaart te brengen op basis van wat daartoe gerekend wordt. De daaruit voortvloeiende indeling geeft de structuur aan voor het vakgebied vastgoedmanagement.

Hierbij kan gedacht worden aan het onderscheid op het hoogste aggregatieniveau tussen ‘natuur’- ‘landschap’ – ‘gebouwde omgeving’. Vastgoed wordt op alle drie niveau aangetroffen en vastgoedobjecten hebben er in een bepaald opzicht een functie. Die gebouwde omgeving wordt vervolgens nader ingedeeld naar ‘virtueel vastgoed’ – ‘abstract vastgoed’ –  ‘reëel vastgoed’. Al die niveaus kunnen verder ontleed worden en het geheel geeft dan de context weer, waarin het onderwerp in kwestie geplaatst dient te worden en de onderlinge relaties met daaraan verwante thematieken.

De uiteindelijke bedoeling van dit totale onderzoekstraject is een basis te leggen voor de ontwikkeling van een eigen theorie voor het zo multi-disciplinaire vakgebied vastgoedmanagement. Die eigen theorie is noodzakelijk, omdat ten eerste vastgoed zowel een beleggings- als een bedrijfsmiddel is en niet alleen voor de eigenaar en gebruikers ervan van belang is, maar voor de gehele gemeenschap. Ten tweede wordt door de verkokerde invalshoeken vanuit de diverse wetenschapsgebieden geen recht gedaan aan dat multi-disciplinaire karakter ervan. De rol die het vervult in processen is sterk afhankelijk van de gekozen invalshoek, fase in de levenscyclus, rol van de betreffende actor daarbij enz. Die complexiteit is alleen inzichtelijk te maken door langs meerdere onderzoekstrajecten daaraan bij te dragen.

(Dit deel van de onderzoekstrias is nog in bewerking).


EXPRESSIVE IMAGES – Framework for the Real Estate Market

Het tweede onderzoeksproject ‘EXPRESSIVE IMAGES – Framework for the Real Estate Market’ is gericht op het inzichtelijk maken van het vastgoedmanagement-proces en al die deel- en subprocessen, welke daarbinnen te onderscheiden zijn, afhankelijk van de invalshoek, beleids- en operationeel niveau, de betrokken actor e.d. Daarbij wordt uitgegaan van het visualiseren, want een afbeelding zegt meer dan heel veel woorden en toont verbanden en te leggen relaties aan.

Aan de hand van schema’s, flowcharts, organogrammen e.d. worden zo de verschillende fasen in al die processen weergegeven. Daarbij worden de van belang geachte factoren en aspecten benoemd en geplaatst ten opzichte van hun onderlinge relaties en plaats in de doorlooptijd van de betreffende procesfase. Door de benoeming van die aandachtspunten kunnen die gelinkt worden aan beschikbare vakliteratuur, voor het geval men daar meer over wil weten. Tevens is er een link naar het bijbehorende begrippenkader met de toelichting op de interpretatie(s).

(Dit deel van de onderzoekstrias is nog in bewerking).


Vastgoedmanagement Lexicon, Begrippen – Omschrijving – Toelichting

Het derde onderzoeksproject ‘Vastgoedmanagement Lexicon, Begrippen – Omschrijving – Toelichting’ moet het te hanteren begrippenkader voor het vakgebied vastgoedmanagement opleveren. Het betreft dan de geactualiseerde en uitgebreide derde druk. Hiervoor werd het de ‘Vastgoedbeheer’ Lexicon genoemd, maar management dient de lading beter dan beheer.

Momenteel zijn de begrippen overwegend niet eenduidig bepaald en zodoende is er ruimte voor miscommunicatie, c.q. manipulatie. Een eenduidig bepaald begrippenkader is een eerste vereiste voor de ontwikkeling van een eigen theorie. De resultaten van dit onderzoek komen ter beschikking via publicatie als Deel III. in de reeks ‘Beleggen in vastgoed – Op transparantie gericht’. De omvang van het beschikbare materiaal resulteert in een uitgave in drie afzonderlijke delen, vooraf gegaan door een afzonderlijk inhoudsregister, met leeswijzer voor het snel vinden van de begrippen.

(Dit deel van de onderzoekstrias is nog in bewerking).