Expressive images

Expressive images – Framework for the Real Estate Market

(Dit tweede deel van de trias aan onderzoeksprojecten is nog in bewerking).

Het tweede onderzoeksproject ‘EXPRESSIVE IMAGES – Framework for the Real Estate Market’ is gericht op het inzichtelijk maken van het vastgoedmanagement-proces en al die deel- en subprocessen, welke daarbinnen te onderscheiden zijn, afhankelijk van de invalshoek, beleids- en operationeel niveau, de betrokken actor e.d. Daarbij wordt uitgegaan van het visualiseren, want een afbeelding zegt meer dan heel veel woorden en toont verbanden en te leggen relaties aan.

Aan de hand van schema’s, flowcharts, organogrammen e.d. worden zo de verschillende fasen in al die processen weergegeven. Daarbij worden de van belang geachte factoren en aspecten benoemd en geplaatst ten opzichte van hun onderlinge relaties en plaats in de doorlooptijd van de betreffende procesfase. Door de benoeming van die aandachtspunten kunnen die gelinkt worden aan beschikbare vakliteratuur, voor het geval men daar meer over wil weten. Tevens is er een link naar het bijbehorende begrippenkader met de toelichting op de interpretatie(s).